Wednesday, March 28, 2007

นมคาร์เนชั่น = คาร์+เนชั่น = รถ+ชาติ = รสชาด (คนผลิตคิดอย่างนี้หรือเปล่า นมยี่ห้อนี้ มีรสชาดดีจริงๆ ตั้งชื่อนี้ดีกว่า)

นมคาร์เนชั่น = คาร์+เนชั่น = รถ+ชาติ = รสชาด (คนผลิตคิดอย่างนี้หรือเปล่า นมยี่ห้อนี้ มีรสชาดดีจริงๆ ตั้งชื่อนี้ดีกว่า)

ไม่มีอะไร คิดเล่นๆ

No comments:

Post a Comment