Wednesday, November 02, 2005

เพลงประจำจังหวัด

เมืองของเรา ร่มเงาแห่งศาสนา
องค์พระราชาแผ่บุญญาคุ้มภัย
สี่แควประสาน ปิง วัง ยม น่าน ไหล
ลองลงใต้ เลี้ยงเมืองไทยให้อุดม
แลเขียววิไลกว้างไกลและไพศาล
ภูเขาตระการ ทุ่งลำธารสายลม
แหล่งไร่นาสวน เราทั้งมวลชื่นชม
น้องพี่เกลียวกลม โอ้มารดร นครสวรรค์
หนองบัว ไพศาลี ตากฟ้า ตาคลี ท่าตะโก
ชุมแสง ปากน้ำโพ พยุหะ เติบโตทุกวัน
บรรพต ลาดยาว เก้าเลี้ยว คนงามลาวัลย์
โกรกพระ รวมกัน นครสวรรค์ของเรา
เราสามัคคี ภักดีชาติศาสนา
องค์พระราชาแผ่บุญญาคุ้มเงา
เกษตรเกียรติประเทือง
นคร รุ่งเรืองนานเนา
โอ้ ถิ่นของเรานามนั้นขจร นครสวรรค์
โอ้ ถิ่นของเรานามนั้นขจร นครสวรรค์

อืม เพลงประจำจังหวัด จังหวะโจ๊ะพรึมๆ

No comments:

Post a Comment